Privacy Verklaring - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging                          mei 2018
In dit document staat omschreven hoe  Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen per mei 2018 invulling geven aan de privacywetgeving (AVG).
Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen zijn door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:
-          Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
-          Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
-          Gegevens over uw gezinssituatie
-          Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
-          Gegevens over eventuele schulden
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
-          Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
-          Informatie over uw geloofsovertuiging
-          Andere bijzondere gegevens die voor Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen
Vaak moet Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.
Balansinkomensbeheer en Balansinkomensbeheer Gaanderen nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Balansinkomensbeheer of Balansinkomensbeheer Gaanderen.  info@balansinkomensbeheer.nl of gerjan@balansinkomensbeheer.nl of karin@balansinkomensbeheer.nl .
Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
info@balansinkomensbeheer.nl    Balansinkomensbeheer of Balansinkomensbeheer Gaanderen zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.
Balansinkomensbeheer. * Postbus 806 7000 AV DOETINCHEM
0315 237427  info@balansinkomensbeheer.nl* KvK 51085429 Balansinkomensbeheer
Kvk 69026416 Balansinkomensbeheer Gaanderen


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu