REGLEMENT Balansinkomensbeheer - Balansinkomensbeheer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement Balansinkomensbeheer
Art. 1 Algemene bepaling
De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens de wettelijke regels zoals gesteld in de artikelen 1:431 en volgende van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met alle regelingen zoals omschreven in dit reglement.
Art. 2 Lid van de Beroepsvereniging NBPB
Balansinkomensbeheer is volwaardig lid van de beroepsvereniging NBPB. Meer informatie over de beroepsvereniging vindt u op de website www.nbpb.nl.
Art. 3 Aanvang bewindvoering
Wanneer Balansinkomensbeheer door de kantonrechter tot bewindvoerder benoemd wordt, neemt zij deze zorg en verantwoordelijkheid over. Zij is dan eindverantwoordelijk voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren en in stand houden van het vermogen.
De kantonrechter zal erop toezien dat Balansinkomensbeheer uw vermogen op een juiste wijze beheert.
Indien de onderbewindstelling door de kantonrechter wordt uitgesproken ontvangt u hiervan een beschikking. Vanaf dat moment bent u verplicht alle noodzakelijke informatie en documenten aan de bewindvoerder te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de bewindvoerder. Balansinkomensbeheer zal voor de overdracht hiervan met u een vervolggesprek maken.
Art. 4 Boedelbeschrijving
Ongeveer drie maanden na aanvang van de onderbewindstelling moet Balansinkomensbeheer een boedelbeschrijving (inventarisatie) indienen bij de kantonrechter. Deze inventarisatie omvat een omschrijving van uw bezittingen en eventuele schulden (BW art. 1:436 lid 1).
Art. 5 Registergoederen
Bewindvoerder draagt, bij aanwezigheid van registergoederen, zorg voor een aantekening “bewindvoering” in het kadaster (openbaar register BW art. 1:436 lid 3).
Art. 6 Bankrekeningen
• Na uitspraak van de onderbewindstelling zal Balansinkomensbeheer zo spoedig mogelijk de benodigde bankrekeningen voor u openen. Deze rekeningen staan op uw naam, maar zullen door Balansinkomensbeheer beheerd worden (BW art. 1:436 lid 4).
• De beheerrekening wordt gebruikt voor uw inkomsten en uw betaling van uw verplichtingen.
• Wekelijks wordt er leefgeld van uw beheerrekening overmaakt.
• De kosten die de bank rekent voor het openen en onderhouden van deze rekeningen zijn voor uw eigen rekening.
Art. 7 Begroting
Tegelijk met de inventarisatie stelt Balansinkomensbeheer uw begroting op met daarin opgenomen uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Met inkomsten wordt bedoeld salaris, uitkering, eventueel voorlopige teruggave inkomstenbelasting en heffingskortingen/ toeslagen. Tot de uitgaven wordt gerekend de huisvestingslasten, verzekeringen, vervoerskosten, abonnementen, huishoudgeld, eventuele aflossingsregelingen en reserveringen.
  
Art. 8 Inkomsten
• U dient Balansinkomensbeheer steeds op de hoogte te houden van de aard en herkomst van het onder art. 7 genoemde inkomen.
• U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Dit inkomen kan voortkomen uit o.a. arbeid, inkomen uit vermogen, inkomen uit uitkering of een uitkering van pensioen.
• U overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben op het dienstverband c.q. uitkering.
Art. 9 Uitgaven
• Bij betaling van de uitgaven zal er prioriteit worden gegeven aan de huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en de uitgaven voor levensonderhoud.
• De uitgaven voor levensonderhoud zal bewindvoerder in overleg met u wekelijks of maandelijks overmaken naar uw leefgeldrekening, hierover heeft u zelf de beschikking. Deze leefgeldrekening heeft geen roodstandmogelijkheid.
Art. 10 Vertegenwoordiging rechthebbende
Balansinkomensbeheer zal verder alle overige werkzaamheden uitvoeren, die naar het oordeel van de bewindvoerder in uw financiële belang zijn. Balansinkomensbeheer  houdt zich hierbij de mogelijkheid voor een beroep te doen op externe deskundigheid, bijvoorbeeld een advocaat bij procesvertegenwoordiging.
Art. 11 Correspondentie
• Na uw onderbewindstelling dient u alle zakelijke correspondentie door te sturen aan Balansinkomensbeheer, zodat deze in de gelegenheid worden gesteld om een goed financieel beheer te blijven voeren.
• Balansinkomensbeheer zal alle organisaties, waar u “zakelijke” betrekkingen mee heeft, verzoeken om alle toekomstige correspondentie rechtstreeks aan Balansinkomensbeheer te zenden.
• U mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met de bewindvoerder. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan het aangaan van leningen, contracten, (telefoon)abonnementen en verder alles wat van invloed kan zijn op de bestedingsruimte.
Art. 12 Schulden
Balansinkomensbeheer zal op basis van de door u aangeleverde informatie over de schulden bekijken welke hulp geboden kan worden. Op basis van deze inventarisatie kan er een minnelijke- of een wettelijke schuldenregeling aangevraagd gaan worden. De schuldeisers zullen dan aangeschreven gaan worden door de schuldhulpverlenende instantie.
Art. 13 Schuldeisers
De onderbewindstelling wijzigt niet de juridische positie van de schuldeisers en de schuldenaar. De rechtsmiddelen die de schuldeiser ten dienst staan blijven van kracht.
Art. 14 Privacy
Uw gegevens worden opgenomen in de cliëntenregistratie van Balansinkomensbeheer. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen door bewindvoerder gebruikt en verstrekt aan derden, indien dat in het belang van rechthebbende is of indien dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden als bewindvoerder. Balansinkomensbeheer is hiervoor aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, onder nummer m1563482
Art. 15 Rekening en verantwoording
• Jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling wordt door bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de bevoegde kantonrechter (BW art. 1:445).
• In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald, waarin de rekening en verantwoording ingeleverd moet worden.
• Het boekjaar voor de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Art. 16 Beloning
De beloning die Balansinkomensbeheer toekomt voor de uitvoering van de werkzaamheden is vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) en geldt voor alle professionele bewindvoerders. Bij het in rekening brengen van deze beloning zal de bewindvoerder beoordelen of rechthebbende deze kosten zelf dient te voldoen, of dat hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd zal worden. Bij twijfel zal bijzondere bijstand bij de gemeente van inschrijving aangevraagd worden.
Art. 17 Algemene voorwaarden
Elke cliënt(e) ontvangt tijdens het eerste persoonlijke contact een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website www.balansinkomensbeheer.nl

Art. 18 Aansprakelijkheid
Indien er sprake is van een omstandigheid — waaronder begrepen een nalaten — die leidt tot aansprakelijkheid van Balansinkomensbeheer, dan is de aansprakelijkheid van Balansinkomensbeheer steeds beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijksheidverzekeraar(s) van Balansinkomensbeheer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Balansinkomensbeheer komt.
Elke cliënt die onder bewind staat wordt per wet verplicht tot een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering . Wanneer u nog niet over deze verzekering beschikt, zal Balansinkomensbeheer deze in uw naam afsluiten. U bent verantwoordelijk voor de kosten van deze verzekering.
Art. 19 Bereikbaarheid
Balansinkomensbeheer
Postbus 806
7000 AV  Doetinchem
0315 237427  (ma, di, do, vrij. Van 9.00 – 11.00 uur)  Telefonisch spreekuur
info@balansinkomensbeheer.nl     Binnen 24 uur reactie
www.balansinkomensbeheer.nl
Art. 20 Slotbepaling
Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepaling.
Eventuele wijzigingen en typefouten voorbehouden


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu